Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Toepasselijke Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de kunstenaar en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen kunstenaar en consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 3. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Identiteit van de kunstenaar

FotoKunstenaar Letschert;

Pergola 91

1628 LR  Hoorn;

Telefoonnummer: +31 (0)6-11863687

E-mailadres: info@fotokunstenaarletschert.nl

KvK-nummer: 78202566

Btw-identificatienummer: NL003299968B15Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De kunstenaar is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden kunstwerken. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de kunstenaar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kunstwerken.
 3. Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen van de kunstwerken zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden kunstwerken. De kunstenaar kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de kunstwerken.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

Artikel 4 – Levering

 1. De kunstenaar zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van kunstwerken en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het kunstwerk wordt binnen 1 maand geleverd, tenzij anders overeengekomen. Indien het notarieel gewaarmerkt certificaat zich al bij de kunstenaar bevindt, kan levering eerder plaatsvinden.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Levering van het kunstwerk geschiedt doordat de kunstenaar het kunstwerk aan een vervoerder ten vervoer aanbiedt of wanneer de kunstenaar het kunstwerk zelf aflevert bij koper.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van kunstwerken berust bij de kunstenaar tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de kunstenaar bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Het risico van verlies en/of beschadiging van het kunstwerk gaat op de koper over op het moment van levering. Bij niet-afname van de koper komen tevens alle door de kunstenaar gemaakte kosten van de notaris, print, inlijstkosten en vervoer voor rekening van de koper. Daarnaast is de koper aansprakelijk voor alle schade die de kunstenaar door niet-afname lijdt.  Artikel 5 – Overmacht

 1. Indien de kunstenaar door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar rustende verplichting jegens de koper, wordt die verplichting gedurende de termijn tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten.
 2. Onder “overmacht” valt iedere van de wil van de kunstenaar onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht dient in ieder geval te worden begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de kunstenaar, tekort schieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

 

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

 1. De kunstenaar staat ervoor in dat de kunstwerken voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de kunstenaar verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de kunstenaar kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde kunstwerken dienen binnen 4 weken na levering aan de kunstenaar schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de kunstwerken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de kunstenaar komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De kunstenaar is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de kunstwerken voor elke individuele toepassing door de consument.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde kunstwerken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde kunstwerken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de kunstenaar dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de kunstenaar of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product, wanneer door de kunstenaar niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.Artikel 8 – Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op het kunstwerk behoort bij de kunstenaar.
 2. Het is de koper niet toegestaan het door hem gekochte kunstwerk te verveelvoudigen.


Artikel 9 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de kunstenaar en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : ................................................................................. — Bestelnummer :..............................................................................………………..

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):........................................................................…….

— Naam/Namen consument(en): ................................................................................................................................................................................................………………………………….

— Adres consument(en) : .................................................................................................…...…......................................................................................................…………………...

— IBAN Rekeningnummer: ..........................................................................................................................................................................................................……………………...

Reden herroeping:   — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)       ................................................................................................................................................................................................................................................................